--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ای دولتمردان و ای آنانیکه قدرت و ثروت میهن در دست شماست!


وجدان تو کجاست و ضمیر تو کی بیدار خواهد شد؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملیاردها دالر سرازیر شد بخاطر بازسازی وطن، ولی  بنا شد چند ساختمانی از پولهای نامعلوم؛

 آیا میتوان این چند بنا را امیدواری فردا نامید و یا دلخوشی امروز خوشباوران؟


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------To be continued.

Back to top برگشت به بالا

برگشت به صفحه نخست my blog