طنز ها و انتقادات با ارزش
---------------------------------------


  ده کابل چی گپاس صمد بچیم؟         
                                                                        
- آوازۀ انتخابات اس کاکاجان.
 
- خو بچه جان؛ بگو که کییا خوده کاندید کدن؟

- یکی خو کرزی اس.

- چی گفتی، کی اس؟ کرزی؟

- آ، بله کاکا! کرزی.

- شرم اس دیکه. مردم بیچارۀ ما اوره دو دفعه انتخاب کدن و نتیجه شام دیدیم. آزموده ره خو باز
  آزمودن خطاس ولی دفعه سوم دیگه گناه میشه.
  خو بچیم بگو که دیگه کی اس؟

- اشرف غنی، عبدالحق احدی، علی احمد جلالی و رمضان بشردوست کاکاجان.

- سه نفر اول شه خو ده خدا مالوم بچیم
؟ خدا کنه که همگی شان تجربایشانه بره آبادی وطن یکجای کنن
  و مملکت ماره از بدبختیای زیادتر نجات بتن.
 
ولی بشردوست آدم بسیار جدی و فعال و وطن دوست مالوم میشه.
 
- آ، کاکا جان آدم جدی
خو اس ولی اوره میگن که حتا یک تنگه پیسه کمپاین خودام نداره و پیشروی 
  پارلمان خیمه خوده زده و همرای کل وزیرا و وکیلام داوا داره. نشه که ریس جمهور شوه و بگویه
  که کل مردم مثل خودش بی پیسه و بی تنگه زیر خیمه کار کنن و او وقت دیگه ترقی و آبادی نمیشه
  کاکاجان؟

- نه بچیم، ایطور آدما اول میخاین که مردم سیر و آباد باشن و خود شان باد ازو پشت شکم و جای
و
  جلال خود میگردن.

- کاک
ا جان شاید راس میگی؛ تو خو تجربه زیاد داری و آدماره خوب میشناسی
 
- کاکا جان لین ریس جمهوری دراز شده رفته.

- چی گپ شد دیگه کی میخایه که ریس شوه؟


- عبدالعلی سراج، گل آغا شیرزی، شهلا عتا، محمد رسول نوابی و داکتر عبدالله عبدالله

- خیرس جان کاکا، بان که دلکشانه یک چند روز خوش کنن. مردم دیگه هوشیار شدن و میفامن
  که کی ره انتخاب کنن


-------------------------------------------------------------------------


 سلام کاکا جان!

- والیکم صمد جان بچیم، از دبی بخیر پس آمدی؟ چه گپا بود و از  میدان خیریت تیر شدی؟
 
 - بله کاکا جان دیگه خو خیریت بود
، فقط ما ره ده میدان هوائی زیاد تال دادن چرا که همی رهبرا و
   وزیر صایبای مام ده همو طیاره کابل میامدن.

- خو، راس میگی بچه جان؟
 
- آ کاکا جان.
  مه خو حیران ماندیم که ای رهبرای ما خو هر وقت ده کشورای پیشرفته و غرب چکر میزنن، عیش و
  نوش و.... خوده میکنن  و میبینن که چقدر آباد و پیشرفته استن. پس چرا کوشش نکده و نمیکنن که
  ملک بیچارۀ مام کمی پیش بره و وقت که خارجیا میاین مام دیگه  شرمنده نشیم؟
 
- بچه جان راس میگی ولی چاره چیس؟ اونای که سر قدرت استن فقط ده فکر جیب و شکم خود و
  اطرافیایشان استن و بس، وای به جان مردم بیچارۀ ما!

- کاکا جان فکر میکنم که زمان تغیر کده و انشالله یک تغیرات خاد آمد؟

- صمد بچیم تغیرات همیشه آمده و آمدنی اس و لی خدا کنه که جوانای ما دیگه پشت قومی و خویشی و
  نژاد پرستی نگردن و کمر غیرت بسته کنن و بره وطن که مادر همه ماس خدمت و وظیفه اولادی
  شانه ده جای بیارن.

- راس میگی کاکا جان، راس میگی


-------------------------------------------------------------------------


لطفا" ازینگونه قصه های طنزآمیز و آموزندۀ کوتاه برایما بفرستید


to be continued


 قصه ها زیاد است


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگشت به صفحه نخست my blog