اطلاعیه

بنام خداوند(ج) و به یاد شهدا

امروز ساعت 10:30 صبح به وقت کابل مورخ 17/2/ 1388 مطابق 7 می 2009 من به

عنوان  نامزد ریاست جمهوری با دو تن معاونین خود هریک آقای محمد موسی( بارکزی) استاد

در انستیتوت زراعت کابل و خانم عفیفه( معروف) کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت نام

کردیم. من کبوتر سفید را که سمبول صلح و آزادی است با مشوره معاونین ، کارمندان کمیسیون

انتخابات و ژورنالیستان حاضر در کمیسیون انتخاب نمودیم.

معاونین من اولاد این کشور میباشند که دست شان به خون مردم ، به غصب زمین ، خانه و

 پول مردم آلوده نیست. هردو شان دارای تحصیلات عالی در زراعت و دارالمعلمین میباشند.

من از صمیم قلب از هموطنان عزیز که در مدت چند روز 24450 شماره کارت رأی دهی

 ( یعنی بیش از دو برابر آنچه که قانون میخواست- 10000 -)

 خود را در اختیار من قراردادند ، بدون درخواست یک افغانی یک جهان سپاسگزارم.

من همچنان از هموطنان که نتوانستم نمبر (شماره) کارت رأی دهی شان را به علت کمبودی

وقت، بگیریم معذرت میخواهم.

بعد از ثبت نام و برگشتن به طرف خیمه ملت ، اولین برخورد من و معاونینم به واقعیت فاجعه

 آمیز افغانستان در چهاراهی سرک 15 وزیر اکبر خان بود:

یک هموطن جوان در پیاده رو سرک طوری خوابیده بود که ما احساس کردیم که خدا نخواسته

فوت کرده است. از موتر برآمده در کنارش رفتیم آنرا خوشبختانه زنده یافتیم اما در حالت مردن

 با لباس های پاره،  پاره و چرک آلود ، شکم گرسنه و وضع صحی اسفناک. بعد از نوازش و

پرس و پال او را به شفاخانه وزیر اکبرخان روان کردیم و از ریاست شفاخانه خواستیم تا توجه

جدی نموده بعد از تداوی لازم به مرکز سره میاشت در پل آرتن ارسال نماید . مسلمأ کاندیدان

ریاست جمهوری دیگر با موترهای صد هزار دالری شیشه سیاه از این سرک ها عبور اماهیچ

قیمت حاضر نیستند که از دور یک نگاه از پوشت شیشه های سیاه موتر خود به این هموطنان

بیاندازند چه رسد به اینکه از موتر های لوکس و پر عطر خود پائین شده و دست نوازش روی

 این دوزخیان روی زمین بکشند.

من امیدوارم که با پیروزی در این انتخابات سرنوشت ساز باهدایت خداوند(ج) و حمایت مردم

افغانستان جنگ ، فقر ، رشوت خوری ، زورگوئی و بی عدالتی را از ریشه از بین ببریم.

با احترام

داکتر رمضان بشردوست

نامزد مستقل ریاست جمهوری


________________________________________________________
Picture

نامه به روزنامه ها

Picture
Picture

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Back to topبرگشت به بالا