پیشنهاد داکتر رمضان بشر دوست

برای برداشتن اولین گام در راه استقرار امنیت
 
                                            مقدمه:

درشرایط استثنائی اعمال ، اقدام ، گفتار و کردار استثنائی ضروری است. افغانستان امروز درچنین

شرایط قرار دارد و مردم آن بین مرگ و زندگی ، امید وناامیدی دست وپا می زند . برای پیروزی

زندگی برمرگ وموفقیت امید برناامیدی نمایند گان ملت اگر واقعاً از مردم نمایندگی می کنند و خود را

نزد خالق و خلق مسئول می دانند باید تصامیم استثنائی و سرنوشت ساز دربخش های ذیل براساس منافع

ملی کشور و قربانی منافع شخصی ، قومی ، تنظیمی ومذهبی اتخاذ و درتطبیق آن اقدامات عاجل و

قاطعانه انجام دهند.

      الف ــ دربخش سیاسی :

1 ــ  درخواست شورای ملی از رئیس جمهور به منظور اعلان حالت اضطرار مطابق ماده (143)
 
     
قانون  اساسی.

2ــ  به تعلیق در آوردن فوری وظیفه وزراء، وزرای مشاور، مشاورین ارشد ومشاورین عادی رئیس

     جمهورو وزراء، معینان، رؤسای کمیسونها و ادارات، والیان ، قومندانان امنیه، و ولسوالان که از

     طرف اداره عمومی مبارزه علیه ارتشا وفساد اداری، اداره عمومی کنترول وتفتیش، څارنوالی،

     پولیس کشف جرایم مالی وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی متهم به ارتشا، اختلاس و

     فسادمالی هستند  وسپردن دوسیه آنهابه شخص لوی څارنوال برای تکمیل دوسیه درظرف یک ماه

     و درصورت لزوم ارسال آن مستقیماً به ستره محکمه که باید درمدت یک ماه حکم خودرا صادر

     نمايد.

3ــ  به تعلیق درآوردن فوری وظیفه افرادیکه توسط افکارعمومی به غصب دارائی های عامه یا ملکیت

    های شخصی مردم و قتل افراد بی گناه متهم میباشند. تأسیس هرچه عاجل اداره جمع آوری شواهد، 

    مدارک واسناد برای محاکمه آنها وهمچنان افرادواشخاص که تحت نام دفاع از رژیم های شاهی،

    جمهوریت، کمونیسم،اسلام، دمکراسی، قوم، مذهب، لسان و تنظیم دستور قتل افراد بی گناه را دادند

    و یا قاتلین را تحت دفاع و حمایت خود قرارداده اند.

4ــ  انتشار عاجل لیست اسامی مقامات عالی و غیر عالی دولتی که متهم به زرع وقاچاق مواد خدرهستند

     وبه تعلیق درآوردن فوری وظایف آنها وسپردن دوسیه هایشان به څارنوالی جهت تحقیق و بررسی.

5-  اخذ قیمت واقعی زمینهای شیر چور و بررسی منابع مالی اعمار این قصرهای فرعونی.

6-  باز کردن عاجل تمام سرکها و راه رو ها وبرداشتن چکهای سفارت ها، انجوها، ملل متحد، هوتل

     ها، مراکز تجارتی و منازل شخصی شاهزاده گان جنگی و غربی.

7-  بستن زندان های شخصی و خارجی.

8-  عودت فامیل های مقامات عالی دولتی از کشورهای خارجی به افغانستان در ظرف دوه ماه ودر غیر

     آن ترک وظیفه.

9-  فروش اموال غیر منقول که این مقامات در خارج کشور دارند.

      ب - دربخش نظامی:

1ــ  مقرر كردن يك وزیر برای رهبری وزارت دفاع و وزارت داخله.

2ــ  فراخواندن و بسیج کردن تمام افراد نظامی مسلکی ومجاهدین واقعی  و جذب آنها دراردو، پولیس و

     امنیت ملی الی تأمین امنیت واستقرارصلح وثبات درکشور.

3ــ  اجباری ساختن مکلفیت عسکری مطابق ماده (55) قانون اساسی.

4ــ  پرورش وسازماندهی افراد استخدام شده در اردوی ملی ( قراردادی ها ) بصورت کوماندوی خاص

     برای خنثی کردن سازماندهی عملیات تروریستی درخارج ازکشور، دستگیری وانتقال مخفی عاملین آن

     ودرصورت لزوم ازبین بردن آنها درخارج از کشور.

5ــ  منع مطلق ساختن اردوو پولیس قومی تحت نام اردو وپولیس ملی.

6ــ  اکمال اردو وپولیس ملی با تجهیزات مدرن  نظامی با کیفیت.

7ــ  منع مطلق امضأ وتسلیم گیری مهمات نظامی بی کیفیت توسط مقامات دولتی.

8ــ  منع مطلق تلاشی خانه های افغان توسط نیروهای نظامی خارجی و سپردن این وظیفه به نیروهای

     افغانی.

9ــ  حذف پول اوپراتیفی والیان و ولسوالان و مصرف این پول برای پروژه های عام المنفعه.

10- در خواست همکاری سازمانهای استخباراتی جامعه جهانی، بخصوص آمریکا، مستقیماً با سازمان

      استخباراتی افغانستان.

     ج ــ دربخش اقتصادی:      

1- 
منع موقت ورود تمام کارگران خارجی در افغانستان و حق اولیت دادن به استخدام کارگران

      ومتخصصین افغان در تمام بخش های اقتصادی بخصوص کارهای ساختمانی  در تمام سطوح.
                                                                                        
2-  وضع مالیات سنگین به واردات تمام تولیدات خارجی که شبیه آن درداخل کشور موجود باشد
 
     ولوباکیفیت پائینتربه منظور تشویق و تقویه تولیدات داخلی.

3-  منع مطلق انتقال دارائی های نقدی منقول در خارج از کشور وسوق دادن آن به سوی سرمایه

     گذاری داخلی.

4-  قطع برق های خانه های شخصی، رستورانها، هوتل ها، مراکز تجارتی در روز و سوق دادن آن

     به سوی فابریکه های تولیدی.

5ــ  قطع برق بیست و چهار ساعته و تقسیم عادلانه آن بین تمام مردم.

6-  توزیع عاجل زمینهای دولتی یا زمینهای شخصی استملاک شده به سرمایه گذاران بخصوص داخلی
 
     برای ایجاد فابریکه های تولیدی.

7-  تعین معاشات معلولین، معیوبین، متقاعدین، تنقیص شده گان و باز مانده گان شهدا بین (5000)

     الی (6000) افغانی.

8-  تشکیل اداره مستقل برای تثبیت تعداد واقعی مامورین، متقاعدین، اجیران، معلولین وفامیل شهداء.

9-  پرداخت اکرامیه به مبلغ (60000) افغانی به فامیل مامورین نظامی و ملکی که در دفاع از

     وطن شهید میشوند و مبلغ (40000) افغانی به مجروح شده گان.

10- تعین معاشات کارمندان دولت از اجیر تا وزیر بین (7000) تا (30000) هزار افغانی.

11- منع اخذ معاش کارمندان دولت از منابع خارجی چون سفارتها، انجوها، ارگانهای سازمان ملل
 
      متحد...

12- تعین مالیات مترقی بر معاشات بخصوص بر معاشات مشاورین، انجینران و قرار دادیهای خارجی.

13- منع مالیات به واردات مواد غذائی اولیه و افزایش مالیات به واردات اجناس لوکس و تجملی.

14- دادن حق اولویت به ساختن بند های ذخیره آب برای زیرکشت بردن دشتها وزمین های لامزروع و

      تولید برق، به جای دادن حق اولویت به ساختن سرکها.

15- قطع تمام روابط بانکی و مالی جامعه جهانی با بانکهای متهم به همکاری با سازمانهای

      تروریستی.

16- لغو افزایش قیمت های بخصوص برق، تکت ملی بس ، تعرفه های گمرکی وحق العبور که به

      تصویب پارلمان نه رسیده باشد.

17- منع فعالیت های اقتصادی، تجارتی و مالی اعضای فامیل رئیس جمهور، وزراء، رؤسای و

      اعضای پارلمان، والیان و ولسوالان.

18- لغو انجوهای متهم به اختلاس و هیف و میل پول مردم گرسنه افغانستان.

19- دادن معاش کافی برای امامان مساجد.

       د - دربخش اداری:

1ـ   لغو فوری کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سپردن مسئولیت اصلاحات اداری به معین

      اداری هر وزارتخانه .

2ـ   متوقف کردن عاجل تنقیص مامورین ملکی .

3ـ   ثبت اموال ودارائی های منقول و غیر منقول کارمندان نظامی وملکی .

4-  منع مطلق معرفی افراد درهر بست و رتبه که باشد، توسط رهبران تنظیمی، قومی ومذهبی.

5-  استخدام افراد بر اساس تخصص، تجربه و تعهد بعد از اخذ امتحان شفاف توسط کادرعلمی وزارت

     های مربوطه.

  
   ذ -  دربخش فرهنگی:

1ـ   ترویج و تبلیغ فرهنگ رسیدن به قدرت و حاکمیت توسط رأی مردم، نه توسط جنگ و کشتار

      مردم.

2ــ  ترویج و تبلیغ فرهنگ صلح به جای فرهنگ خشونت و انتقام جوی.

3ــ  ترویج و تبلیغ فرهنگ تقوا، تعهد و تحمل افکار وعقاید مخالف.

4ــ تشویق و حمایت مالی و معنوی معلمین واستادان مدارس دینی ومکاتب.

    و ــ در بخش دیپلوماسی :

 1- ترک مطلق دیپلوماسی سگرت آمریکایی و گوگرد روسی.

2ــ  بستن مؤقت سفارتخانه های پاکستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان ، تاجکستان و چین

     و بازنگهداشتن تنها یک قونسولگری شان.

3ــ عدم امضای قراردادهای همکاری های اقتصادی، تجارتی و مالی با کشور های فوق الذکرالی

     استقرارامنیت و به وجود آمدن یک دولت قدرت مند ومستقل درافغانستان.

4 ــ ایجاد، توسعه و گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی وتجارتی باکشورهای اسلامی نسبتاً بیغرض مثل

     ایندونیزیا ، مالیزیا ... وکشور های آسیایی پیشرفته مثل سینگاپور و کشورهای آمریکای لاتین و

     افریقایی وهمچنان کشورهای کوچک پیشرفته اروپایی.

5 - درخواست تبدیلی هیئت رهبری سفارت های آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هالند، کانادا، دنمارک،

     سویدن، جاپان، کوریا و ترکیه .

6 ــ  درخواست تبدیلی نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هیئت رهبری ارگانهای این

     سازمان در افغانستان مثل


      ...UNDP –UNOPS-UNHCR-WFP                             

                                                                                     - 7

حمایت
همه جانبه وقاطع ازاقدامات جامعه بین المللی بخصوص ناتو درجهت تأمینامنیت وثبات

-----------------------------------------------------------------------------------