انتخابات یا فرییب سیاسی؟
چند روزی باقیمانده است که شر و شور و غوغای انتخابات از اوج و هیجان رو به سردی و خاموشی

بگذارد و ملت ما ظاهرا" ریس جمهوری برای کشور انتخاب نمایند، ولی آیا این انتخابات همان طوریکه

سازمان ملل و کميسيون مستقل انتخابات ادعا دار
ند که:

                              "از تقلب در انتخابات جلوگیری خواهد شد"

واقعا" یک انتخابات آزاد و مردمی خواهد بود؟

خواستم با در نظرداشت شیوه ها و اصول رایج در نظام اجتماعی کشور ما که کماکان در تعین و یا تغیر

نظام سیاسی و خاصتا" در روش و نتایج این انتخابات رول مهم را بازی خواهد نمود، چنین پیش تصویری

را از جریان و عواقب این انتخابات در زیر ارائه بدهم:

اگر صادقانه اعتراف نمائیم، %90 مردم کشور ما نظر به دلایل اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و مذهبی و

یا هم بیسوادی پیروی از اشخاص بانفوذ و باصلاحیت اجتماعی و یا مذهبی و به اصطلاح عامه

پیروی بدون قید و شرط از {پیر...
و ارباب منطقه} می نمایند.

سپس اگر با وجدان و ضمیر یک خردمند بیاندیشیم؛ باید بقبولیم که عدۀ کثیر آقایان درگیر در این انتخابات

با معامله های پشت دری با این
گونه... اربابان، رای پیروان آنها را از آن خویش نموده و  بدین طریق با

یک نیرنگ سیاسی فوق العاده
، از روند انتخابات به نفع خود سوء استفاده خواهند نمود. پس بهتر خواهد

بود که سازمان ملل و کميسيون مستقل انتخابات در کنار اقدامات جاری در روند انتخابات
، بیشترین توجه

را در مورد این پدیدۀ مغلق و خطرناک متذکره به خرچ بدهند و از وقوع آن جلوگیری نمایند.

و آنوقت میتوانند مدعی شوند آنچه را فعلا" ادعا میدارند.


با ادای احترامات؛

عارف

-----------------------------------------------------------------------------------
یک نمونۀ ساده ازینگونه فریب های سیاسی


چهارمین نامزد ریاست جمهوری افغانستان انصراف داد