از مزار شریف به جوزجان

کاروان کمپاین ریاست جمهوری مرد علم و عمل نزدیک ساعت 9 بجه صبح چهارشنبه

14 اسد 1388 مطابق به,

2009  August, 5

وارد شبرغان شد. بعد از صرف چای در یک سماوار و نصب خیمه کمپاین ریاست جمهوری

در پارک شاروالی
، از ریاست رادیو و تلویزیون ملی جوزجان دیدن کردم که کارمندان آن با

هزاران مشکل دچار هستند. بعد از دیدن رادیو و تلویزیون ملی، از رادیو ارمغان و رادیو آئینه

که هر دو خصوصی هستند
، دیدن کردم.

برق شبرغان، برق وارداتی از ترکمنستان می باشد در حالیکه دریائی آمو در کنار آن قرار

دارد. نام شبرغان در ازهان عامه مردم افغانستان با گاز آن گره خورده است اما متأسفانه با

همه گاز سرشار خود شهر از آن محروم است در حالیکه این گاز میتواند قسمتی عمده مشکلات

مردم افغانستان را در این بخش حل کند.

در خود شبرغان مدت سه سال میشود که جریان گاز در نلها بسوی خانه ها قطع شده است اما

بقول اهالی میتر آن همچنان فعال بود و هر ماه مقدار پولی بالائی به اصطلاح مشتری چارچ

میشد بدون اینکه گاز به آنها داده شود.

تعداد از اهالی برای اعتراض به این وضع نلها را کندند و دور انداختند.

چندین کمپنی ، چندین بار آمده و به اصطلاح سروی کرده تا دوباره از گاز شبرغان استفاده

شود اما بدون نتیجه بعد از سخنرانی در پارک، من فکر کردم که کمپاین ریاست جمهوری

سخنرانی در پارک شاروالی به پایان رسیده است. اما چنین نبوده  بعد از سخنرانی موتر

کمپاین ( کرزی کوچ ) در شهر در حال گردش بود که در مقابل دروازه یک سرای متوقف

کرد چون اهالی کارت و پوستر تبلغاتی میخواستند. یک جوان از سرای بیرون شد و من را

دعوت به نان شب کرد و در ضمن خود را مسؤل شبکه تلویزیونی جهان نما معرفی کرد.

قبل از نان شب، کلیپ انتخاباتی من را که بیش از 70 دقیقه است بطور رایگان برای بینینده

گان شبکه خود منتشر کرد و بعد از نان شب ( نان و خربوزه ) پیام مستقیم من را در حدود

نیم ساعت بطور زنده به بینینده گان شبکه کیبلی خود پخش کرد.

کمپاین ریاست جمهوری در جوزجان در واقع نزدیک ساعت 11 شب تمام شد

-------------------------------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture