داکتر رمضان بشردوست با 24 هزار و 450 رای و کبوتر سپید رسما وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شد

 عکسهای تازه رسیده, امروز 7 ماه مه 2009 عیسوی، لحظات از صحنه های کمپاین و رقابتهای انتخاباتی را نشان میدهند

Paragraph.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Back to top برگشت به بالا

برگشت به صفحه نخست my blog