طبق گزارشی ادم. ب. الک، خبرنگار نیویارک تایمز:
                                                                                              
  بشر دوست با صدای بلند فساد تکنوکراتها را به شمول کرزی و "یتیم های جورج بوش و 
            
  طالبان نکتایی پوش " که از 2001 بدین سو در حیات سیاسی و زمام حکومت نقش بازی می کنند؛

  مورد انتقاد قرار داد.

  بشر دوست کمپاین خود را با 20,000 دالر پول کمک مردم که نام تمامشان در ویبسایتش فهرست

 شده است، آغاز کرد
  
                                                                                                                        وی می افزاید:

  کمپاین انتخاباتی رمضان بشردوست بیشتر شبیه مسابقه شاگردان دولتی است تا راه اندازی مبارزه انتخابات

  ریاست جمهوری. هر روز، مردم دسته دسته رضا کارانه به اقامتگاه انتخاباتی که خیمه ای برروی زمین
 
  خاکی است و در کوچه گل آلود واقع شده است، میایند تا به طرح های مبارزه در برابر فساد گوش دهند

-----------------------------------------------------------------------------------
منتخبی از عکسهای ملاقات داکتر بشردوست بااهالی شهر در حین کمپاین انتخاباتی:

 برداشته شده از ویدیوئی انتشاری نیویارک تایمز

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
 
ویدیوی منتشر شده از طرف نیویارک تایمز در بارۀ داکتر بشردوست

--------------------------------------------------------------------------------------