Why vote Hamid Karzai again?

چرا بازهم حامد کرزی را انتخاب نمود؟


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
باعرض احترامات:

حامیان آقای حامد کرزی، تبلیغات واقعا" خوبی را با نشر این ابلاغیۀ ویدیوئی، نا آگاه و یا هم در اثر

بیکفایتی در تفکیک اثرات تبلیغاتی شان، نه تنها بر علیه کاندید مورد پسند خویش یعنی جناب کرزی بلکه

به نفع آقای بشردوست که نماینده واقعی و انتخاب مردم و ملت افغانستان هستند، براه انداخته اند طوریکه

در آن میتوان ضعف اداری و سیاسی 7 سال گذشتۀ آقای کرزی را علنا" و به خوبی مشاهده نمود. برای

اثبات ادعایم برمیگردم به محتوای تصویرنامه و یا ابلاغیۀ کمپاین آقای کرزی و با ترجمه و تحلیل نوشته

های روی صغحۀ تصویری آن به حل مطلب چنین میپردازم


1, one man risked his own life to save his nation, did whatever it 
    took to bring peace, even lost his father in the cause:  
یک مرد به خاطر نجات ملتش ، جان خود را در خطر مرگ گذاشت و به خاطر آوردن صلح از هیچ چیز دریغ ننمود، ایشان حتی پدر بزرگوار شانرا درین راه از دست دادند.

داستان رویکار آمدن آقای کرزی برای همۀ مردم کشور و جهانیان واضح و روشن میباشد و احتیاجی به تشریح ندارد تا با آن، حقیقت ادعای ایشانرا تائید و یاعدم تائید نمود

2,   man on a mission:
    : یک مرد در انجام ماموریت                                                          
 
 
 مردیکه در دو سال اول حکومتش از اعتماد نسبی ملت خسته از جنگ، دهشت و خونریزی تحمیلی بیشتر از دو دهه، برخوردار بود و متأسفانه در طی 5 سال گذشتۀ زمام حکومتی اش به نسبت نارضایتی های ناشی از بیکفایتی ایشان در ادارۀ کشور و در مقابل دخالتهای مکرر و مستبدانۀ همین حامیان امروزی شان، که جناب ایشان خود در مظهر عام و جلو دوربین فیلمبرداران با چشمان آلوده از اشک اعتراف نمودند که "زورم به ایشان نمیرسد و.... آن اعتماد را نیز از دست دادند.
آیا
ایشان هنوز معتقد هستند که ملت بیدار شدۀ ما برای 5 سال دیگر بازهم گرویدۀ چنین شخصیتی بشوند و ایشانرا دوباره انتخاب نمایند؟
3, the deal maker:
      :یک معامله گر ماهر
شکی نیست که جناب ایشان یک معامله گر ماهر برای بقای شان بر مسند ریاست جمهوری و بهره گیری از این کرسی برای آوردن و جاگزین کردن اعضای فامیل شان در صحنه های  اقتدار سیاسی... و مالی باشند. و ما میتوانیم نمونۀ این گونه معاملات را مستندا" در رسانه ها شاهد باشیم
4, karzai, the spokes person:
                 :کرزی، یک مرد سخنور
درین شکی نیست که جناب ایشان لیاقت و مهارت سخنوری دارند و منحیث یک رئیس جمهور، ملت و جهانیان حد اقل چنین توقوعی را از ایشان میداشته باشند ولی من شخصا" اشخاص متعددی را آشنا هستم که
در سخنوری از جناب ایشان جلوتری خو
اهند نمود. ولی نمیتوان ادعا کرد که آنها لیاقت ریاست جمهوری
را نیز داشته باشند
5, karzai, the peace maker in toughest times:
               :کرزی، یک مرد صلحساز در دشوار ترین زمانه ها
واقعا" یک ادعای خنده آور است.

دولت که به ریاست آقای کرزی تا امروز پس از سپری مدت 7 سال و آنهم با زور و رزم قوای ناتو که جهان را تا قبل از واقعۀ افغانستان به لرزه در می آورد، قادر به پیاده کردن صلح و ثبات در کشور نشد، چطور میتوان چنین یک ادعای میان خالی از خود سر داد؟
6, Development in the last 8 years never seen before:
                                     :توسعه و پیشرفت  بیسابقۀ 8 سال گذشته
با به تصویر کشیدن چند بناه و ساختمانهای تجارتی شخصی، جند جادۀ قیر- و یا آسفالت شده و دور نمائی از فرودگاه/میدان هوائی که مصارف آن هم از جیب کشور های کمک کنندۀ خارج پرداخت شده، ایشان اسم آنرا توسعه و پیشرفت بیسابقه و یا دیده نشده مینامند. در حالیکه با وجود ملیارد ها دالر امریکائی هنوز کوچه ها و پسکوچه های بیشمار کشور بوی مدخلا داده و عدۀ کثیری از هموطنان برعکس زندگی مجلل و تآمین شدۀ ایشان یک لقمه نان شبانه روزی هم ندارند و عدۀ بیشماری بیخانه و بی کاشانه در مغاره ها زندگی میکنند. گناه آنها نیست چونکه ایشان از داخل قصر های مجلل در مصئونیت کامل بسر میبرند و از غربت و فقر ملت بیچاره و اوضاع کودکان یتیم و بی سرپرست کشور و ... هیچ تصویری نداشته و یا نمیخواهند که داشته باشند


7, we are semi self sufficient now, another 5 years of his office, will
    make us a sovereign state:
   ما به یک کشور نیمه خودکفا تبدیل شده ایم و با بقای ایشان تا 5 سال آینده، کاملا" خودکفا و آزاد خواهیم شد
آیا میتوان با عقل سلیم و درک واقعیت های اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور، به اینگونه ادعا ها وزن و اعتباری بخشید؟ محال و کاملا" نادرست خواهد بود

------------------------------------------------------------------------

درین قسمت از تبلیغات ایشان، از شخصیت و خصوصیت های آقای بشردوست چنین

 توصیف  نموده اند
-----------------------------------

8, you can vote a weak leader with no experience, no connections,
   empty pockets high emotions,edgy temper.

   The choice is yours:

شما میتوانید به یک رهبر بی قدرت و بی نفوذ

(لطفا" نفوذ مردمی ایشانرا در ویبسات های کمپاین
در مرکز و ولایات، خود مشاهده و قضاوت نمائید

 بدون تجربه

(بنازیم به تجربه های آقای رئیس جمهور خود

 بدون ارتباطات

(با جنگ سالاران و حامیان خارجی شان و یا دلالان سیاسی؟

جیب خالی

(نمونۀ پاک ضمیری و نشانۀ سخاوتمندی و پاک نفسی بشردوست

با هیجان و احساسات بلند

(به خاطر چه؟ طبعا" به رضای ملت و مملکت)

یک شخصیت انتقادی و تند

(انتقادات جامع ازنواقص و بیکفایتی ها

رای بدهید

انتخاب با شماست


the consequences are costly:                       

             عواقب این انتخاب شما خیل گران تمام خواهد شد: یعنی
              
                                                                                       
 A divided country, and the start of a new civil war.
تجزیۀ مملکت و شروع یک جنگ داخلی
با ابلاغ این  حکم یک اخطار خیلی صریح  و واضح به گوش ملت بیچارۀ ما رسانده میشود که در

صورت ناکامی آقای کرزی ، عاقبت تاریک و خطرناکی در انتظار خواهد بود. آیا ملت که سه

دهه درگیر جنگ و خونریزی های تحمیلی این آقایان بود, نخواهد توانست آرمان های شوم

سیاسی و قدرت طلبانۀ نهفته در دلهای شما را درک نماید؟

       در مورد این اخطاریه و یا ادعای فوق، بعدا" بحث و صحبت دقیقتری خواهیم داشت.

                        "تجزیۀ مملکت و شروع یک جنگ داخلی"

             طبق وعده؛ حالا می پردازیم به تجزیه و تحلیل این اخطاریه آقای کرزی
:


آقای کرزی با باخت شان در انتخابات، موجب خشم و غضب حامیان جنگسالار خویش که

ماشاألله کم دورش جمع نیستند،میشود و آن ها شاید
بتوانند بار دیگر به خاطر:

_ از دست دادن امتیازات وعده داده شده در معاملات پشت دری از جانب کرزی،

_ از ترس محاکمه و مجازات
شدن شان از طرف بشردوست و ملت مظلوم، قرار وعدۀ

    بشردوست، کشور را بسوی یک کشمکش، ناآرامی و خون ریزی سوق  دهند.

_ کرزی با  سوء استفاده از اینگونه امکانات، ملت را ترسانده و با این چال میخواهد

    رای آنانرا کسب نماید.

-  به اعتراف و بقول جناب ایشان، بشردوست جیب خالی، بدون قدرت، و بدون پشتوانه میباشند،

فلهذاایشان موجب هیچگونه شورش شده نمی توانند و کدام خطری هم از طرف او برای ملت و

وطن مواجه نخواهد شد. پس واضح و رو شن میشود که اگر خدای ناخواسته عواقب انتخابات

به شورش و ناآرامی های بیشتر کشیده شود، ریشه ها و سر چشمۀ آنرا در وجود کیها باید

جستجو نمود.

ورنه ترس از آقای بشردوست به خاطریست که حریفان انتخابات میدانند که به یاری خداوند

 بزرگ و حمایت و رای مردم آگاه شدۀ ما، داکتر رمضان بشردوست  با شایستگی و ظرفیت

 ثابت شدۀ شان در حقیقت برنده هستند
          

we have no other choice but to vote karzai, it is in the best national interest, despite some faileours  in the past.
ما چارۀ دیگری جزء انتخاب کرزی نداریم چرا که انتخاب ایشان یک امر حیاتی در ثبات کشور میباشد

با وجود کمی ها و نواقص  دور گذشتۀ ایشان.

آقای مبلغ و کمپاین کنندۀ این مطلب، شما در چه خواب و خیالید که با این همه دل نادلی حرفهای به

اصطلاح عام، دو رخه از خود سر میزنید؟

انتخاب بیشک حق فردی هر افغان است و آره ما چاره نه بلکه چاره های جزء آقای کرزی هم داریم

supported by:

political leaders, religious scholars, tribal elders, government

officials and the general afghan public.

آ قای کرزی حمایت و پشتیبانی میشوند از طرف :

رهبران سیاسی، علمای مذهبی، رئیسان قبائل، مامورین دولتی و مردم عوام کشور

خیلی خوب کاری به حامیان معامله شدۀ شما در کار نیست ولی مردم عوام اگر بازهم به آقای کرزی
 
اعتماد نموده و رای بدهند باور کنید در انتخابات بعدی میرزا قلم شانس به مراتب بهتر خواهد داشت

------------------------------------------------------------------------
 به امید پیروزی آنکه شایستۀ این مقام باشد