اهداف و پروگرامهای انتخاباتی

_____________________________________


Picture
Picture
Picture

Campaign Plattformاهداف داکتر بشر دوست

1-        احضار وزرأ برای بازپرسی از نتایج کارهایشان

2-        رأی عدم اعتماد به وزرای تنبل ، غیر مسلکی و استفاده جو

3-        قطع معاشات گزاف دالری مشاورین خارجی ، شاهزاده گان غربی و جنگی

4-        افزایش معاشات کارمندان ملکی و نظامی

5-        افزایش معاشات متقاعدین

6-        پاک کردن ادارات دولتی از بی قانونی ، بی عدالتی و فساد اداری

7-        پاک کردن اردوی ملی و پولیس ملی از افراد غیر مسلکی

8-        پاک کردن ادارات دولتی از قاچاقبران مواد مخدر و از بین بردن کشت کوکنار

9-        اعمار مکاتب و مدارس دینی  و تهیه میز ، چوکی ، کتاب ، بورس تحصیلی و لیلیه برای متعلمین
       و محصلین

  
10-     تهیه مسکن ، فراهم کردن کار و امکانات درسی برای عودت کننده گان

11-     توزیع زمین برای معلولین ، فامیل های شهدا ، معلمین، مامورین ، عودت کننده گان و محرومین

12-     دوباره گرفتن زمینهای غصب شده دولتی و شخصی

13-     محاکمه مسئولین حیف و میل اموال بیت المال

14-     دادن حق اولیت به شرکت های داخلی در پروژه های بازسازی و نوسازی

15-     منحل کردن انجوهای جنایت کار اقتصادی

16-     دادن حق اولیت در استخدام  کارگران و پیشه وران افغان

17-     ساختن عاجل بندهای ذخیره آب و آب گردان برای زراعت و تولید برق

18-     حمایت و تقویه صنایع و تولیدات داخلی

19-     تقویه سکتور خصوصی برای انکشاف اقتصادی

20-     کنترول جدی قیمت ها از طریق رقابت سالم

21-     توسعه و انکشاف متوازن اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

22-     از بین بردن مالیات سنگین مستقیم و غیر مستقیم

23-     بررسی ، کنترول و نظارت جدی بر کمکهای جامعه بین المللی

24-     بستن زندانهای خارجی در افغانستان

25-     همکاری جدی و صادقانه با جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم و بی امنیتی

26-     مخالفت جدی با هر نوع معامله با ظالمان

27-     تعیین سیاست خارجی بر اساس منافع ملی

28-     اعمار عاجل کلینیک و شفاخانه های مجهز و مدرن

29-     تهیه عاجل آب آشامیدنی و برق

30-     باز سازی عاجل سرک ها و توسعه ترانسپورت عامه

31-     حفظ و توسعه محيط زيست

32-     مخالفت جدی با معاشات و امتيازات گزاف وکلای ولسی جرگه


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------