حمله فيزيکی محمد سرور احمدزی يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری به بشردوست
Picture
Cartoon: عتیق شاهد

ازینکه محمد سرور احمدزی  نامزد انتخابات رياست جمهوری با اندک اندیشی، ملیت گرائی و تفکر قوم

پرستانه  ملا عمر، ملا حقانی و حکمتيار را منحیث  اعضای فاميل خود جلوه داده شاید به فکر آنست که

با جلب حمایت آنها شانسی در انتخابات پیشرو بدست آورد و بدین ترتیب بر مسند ریاست جمهوری جلوس

نموده و با آقایان نامبرده بازهم یک دورۀ جهالت و طالبانی را رویکار بیاورد.

دریغا اینکه ایشان در خواب غفلت فرو رفته اند و هنوز هم خود را با شیفتگی به دوران فاشیستی

قومگرائی، برتر دانسته و با انجام این چنین یک عمل دور از هرگونه شرافت و اخلاس انسانی یعنی

                          (حمله  و یا قصد حملۀ فيزيکی به بشردوست)

 چهره و شخصیت اصلی خویشرا بر ملای عام به تعریف کشیده اند.

پس این برماست که عادلانه قضاوت نموده و نه تنها لیاقت این نوع آقایان را در انتخابات پیشرو تحت

سوال قرار بدهیم بلکه باعزم قاطع به جلوگیری سعود این گونه اشخاص به کرسی های دولتی بپردازیم
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------