(9/11)  بزرگترین توطئه علیهِ اسلام در قرن معاصر؟
اگر در صحنه سازی واقعۀ 9/11، بازی با حیات هزاران انسان بیگناه و دسیسه علیهِ کشور های دارای اهمیت نفتی و استراتیژیکی مسلمان هنوز هم شک دارید، لطفا" فلم مستندِ ذیل را که از طرف رسانه های خود امریکا و غرب که دال بر اثبات  همین واقعه مینماید، مشاهده نمائید


Click to set custom HTML
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------