کابل به سمنگان


کاروان کمپاین مرد علم و عمل  یکشنبه 11 اسد 1388 مطابق

August, 2 , 2009

از کابل بطرف سمنگان حرکت کرد. ایبک ، مرکز ولایت سمنگان ، دارائی یک سرک قیر شده است که

سمنگان را به مزار شریف وصل میکند سرکهای دیگر خامه است با چند دکان.

مدت یک ماه میشود که ایبک برق دارد. از  ازبکستان خریده است که بعضی وقت است و بعضی وقت

نیست چون به اصطلاح سویچ آن در افغانستان نیست.

در شهر کوچک ایبک دو رادیو محلی بنام رستم و حقیقت است.

من از رادیو رستم دیدن کردم بعد از رادیو حقیقت. مسؤل هردو رادیو دو برادر هستند . رادیو حقیقت مدت

4 سال است نشرات دارد، رادیو رستم دوماه میشود که بطور آزمایشی شروع به کار کرده است.

از معادن سمنگان همه بیشتر به ذغال سنگ دره صوف فکر میکنند که متأسفانه در شرایط مجهول و به

نفع بعضی استفاده میشود

-------------------------------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture