--------------------------------------------------------------------------------------------------------- چواک نه زعه پوت داکتر رمضان منچیا کی لی وشله

 مرواره وچی استی .
دین منچی مرواره استی دی منچیا ستی


بسم الله الرحمن الرحیم


آیایت :

 

ترجمه : حقیقت استی امراء  کوستی منچیا ستی پوته

 
نه پلنگاله ته همشی نه پلنگی  بیبا. 

ای اما باساسا ! اسلامه استی نشتری پوت منچیا مش وری

 
لسته سه .


گجاه اوزه اعتماد واسم . امازره وامنچیا ستی اما زخمی

 استا افغانستانمنچیا ته تلویویزنی ویب سایت  ته و وری لستی

 کی منچیامش آّ سم. 


 

1-وچاستی معاون ریاست جمهوری.   

2- پوته ایپاستی ریاست جمهوری  ته. 

3-پیسو سنگاع ستی ریاست جمهوری .

 

منچیا پشهنادات ته بگوله اتیوستی بیبا ستی  یا برپع استی بیبا دی

 نی شتری شاه کی ویب سایت ، پوستر ، وزت کارت ،سی دی

 
ته پکثه.


وزه شاه اما بگوله منچیا کی امنینی بتات ایپاستی کی لی وشه لم.

 وزه امید واسم شاسته  همکاری مش ایپاما .


وزه شا سومنچیا مش خط مش ریاست جمهوری اشتلی دی روچ

 مش عدالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی سووا ایپاماسمبول، کلمه

طیبه، ترره، دی کویک، دوشت، پلواستی بشقاب، قرمه انتخاباتی

 استی تیک نشت.


فقط کمپا ین نشانه اسه دین تع شروع بیتسی دنیا تع  ختم  بیتسه

 گجاعه ایما هم منچیا ستی اع هم افغانستان استی دنیا سومنچیاکی

 پکثه ما. امکیاستی کودم ته دنیی دنیاوی  کدالاسم مش.


 اشپک واسه چواک منچی قورمه، پلو، استی یوستی اته اپسه نه

اسکال منچیا، پلو دی قورمه گونه دی نه تع نه معنه .

افغانستان امو زیاء پتا.

اوزه خواسته کولم سو منچیا کیو ته وتیا لا سم    

--------------------------------------------------- 


برگشت به بالا Back to top

برگشت به صفحه نخست my blog