یکبار دیگر، ما نهایت تشکرات عمیق و قلبی خویشرا به حظور تمام  خواهران وبرادران عزیز

 و هم میهن و دوست داران آقای بشردوست که مهربانی نموده و کمکهای مالی فرستاده اند،

به عرض رسانده و لست کمکهای مهم و حیاتی شما را جهت مشاهده و اطمینان خاطر شما

 به این ویبسایت به نشر میرسانی
م 
Picture