طالبان و رابطۀ آنان با انتخاباتپدیدۀ طالبان مغلق تر از آنست که بتوان آنرا به حیث و منزلت یگ گروه از شاگردان مدرسه دینی که 

ظاهرا" پیروی از ملا عمر و یا هم فرقۀ وهابیت می نمایند، تعریف و یا معرفی نمود و از اینکه آنان

عمدتا" پشتون تبار هستند به نظر من عاقلانه نخواهد بود که ضرب المثل مشت نمونۀ خروار را الگو

قرار داده و همۀ پشتون ها را متئام به خیانت و وطن فروشی نمود,
چرا که این خود یک عمل تفرقه

برانگیز بوده و چیزی دیگری جز نارضایتی و نفرت  بیجا به بار نخواهد آورد.

طوریکه از نوشتۀ کاوه غرجی در کابل پرس نقل گردیده:

"جنگ با تروریسم و طالبان بدون شناخت و توجه به بعد قبیله یی آن در قالب ظهور ناسیونالیسم پشتون

در چارچوب پیوند هارمونیک بنیادگرائی- قبیله گرائی می تواند در اینده نیز تمامی راهکارهای موجود

را به سمت گمراهی سوق دهد. چی آن طالبانی که در پاکستان مستقر هستند و چی آنهای که در

افغانستان می جنگند پشتون اند و پشتون ها استند که بیگانه گان را اجازه می دهد تا از خاک افغانستان

برای مقاصد خود استفاده نمایند".
 

ولی آنجه دقیق و روشن است، اینست که طالبان منحیث یک ابزار قوی و ناشکن در تائمین مقاصد

سیاسی منطقه و جهان استفاده شده و می شوند.

حیف و تئاسف بر اینست که ملت و مردم ساده دل و بی خبر ما قربانی زیادی در میدان نبرد، شورش،

توطئه و بازیهای سیاسی داخلی و خارجی داده اند و امروز نه تنها آنانیکه به کمک و پلان  کشور های

همسایه و غرب، با به فرار دادن همین گروه طالبان، بر مسند دولت و حکومت رسیده اند بلکه عدۀ کثیر

از نامزدان انتخابات امسال، یکی آنانرا برادر دیگری اعضای فامیل
و کسی هم آنانرا فرزندان خویش

خوانده و با بی شرمی خاص آن همه قربانیها را نادیده گرفته و التماسانه می میکوشند که با جلوه دادن

طالبان به حیث برادران ناراز کشور با حیله و نیرنگ  حمایت آنانرا از آن خود نمایند و شاید با تعارف

و پیشنهاد کرسی های اداری و دولتی میخواهند از قهر و خشم آنان کاسته و به مقصد برسند؟

از دیدگاه من، آرامش و سلاح بر زمین گذاشتن طالبان افغان و پاکستانی به این زودمدت با آرمانها و

پلانها
ی سیاست جیوپولیتیکی غرب مطابقت و همنوائی نمی کند و تنها گذشت زمان میتواند پاسخگوی این

همه مبهومات باشد.

عارف

-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------