سفر داکتر رمضان بشردوست به ولايت دايکندی
سفر داکتر رمضان بشردوست به ولايت دايکندی, توأم با جوش و خروش بیسابقۀ به همرا بود.

طوریکه یک عده از دوستداران, داکتر بشردوست را روی شانه های خود بلند کرده و او را تا

مسافتی طولانی در بازار نيلی در مرکز اين ولايت رساندند. جایی که داکتر بشردوست در بين

بيش از چهار هزار تن از هوادارانش سخنرانی کرد.


نظر به اظهارات داکتر بشردوست, در اين ولايت حتا يک خشت هم روی خشت گذاشته نشده

است. و نظر به گزارش سازمان های مختلف بين المللی مانند آکسفام، بودجه ی بخش

کشاورزی اين ولايت در سال 2007 تنها دو هزار و چهار صد دالر آمريکایی بوده است.

مردم بارها در اعتراض به فساد و چپاول مقامات محلی دست به راهپيمایی زده و از حکومت

مرکزی خواستار بازخواست آنان شدند اما حکومت تاکنون به اعتراضات آنان پاسخی نداده است.

مردم چند بار خود دست به اقدام زده و می خواستند خود مقامات فاسد را محاکمه کنند که برخی

از آنان مانند هارون آرش شهردار سابق که متهم به سوء استفاده و اختلاس بود، از اين

ولايت گريختند

------------------------------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture