از کابل به پروان

July , 11, 2009
کاروان کمپاین روز شنبه 20 سرطان 1388 مطابق
 
BBC  و channel 4 از کابل بطرف پروان بعد از مصاحبه با تلویزونهای
                  
حرکت کرد. هر لحظه و در هرجاه افغانستان متأسفانه واقعیت هائی دلخراش و جود دارد که قابل تصور

نمی باشد. هنوز از کابل بیرون نشده، در وقتی تیل گرفتن برای موتر با یک نظامی مسلکی روبرو شدم

که بوت می فروشد تا یک لقمه نان پیدا کند
 
در حالیکه از پول مالیات این ملت تحصیلات عالی نظامی دارد  DDR از اردو بیرون انداخته اند بنام و

تجربه کافی کسب کرده است  و هنوز سالها از سن تقاعد دور است.

بعد از آن با سرک شمال رو برو میشوم که از سرک پخته فقط نام آنرا دارد. در حالیکه آقای کرزی در

اعلانات کمپاین ریاست جمهوری  خود ادعای ساختن 5500 کیلومتر سرک را میکند. سرک که با نورم

و ستندرد بین المللی ساخته شده باشد در افغانستان وجود ندارد.

استقبال اهالی پروان از کمپاین مثل سایر ولایات عالی بود. از بازار بین مردم کمپاین را شروع کردم بعد

ملاقات اعلان نشده با محصلین انستیتوت تعلیم و تربیه خارج از محوطه انستیتوت داشتم چون در داخل

ادارات رسمی قانون اجازه نه میدهد.

بعد از دیدن دانشجویان لیلیه دارالمعلمین بسوی جبل السراج حرکت کردم. در بازار جبل السراج بعد از

کمپاین دوکان به دوکان  برای رفع خستگی چای را در یک دوکان نوش جان کردم بعد از آن به سوی

دفتر رادیو صدای صلح در حرکت شدم.

طبق مسؤل رادیو، این رادیو اولین رادیو خصوصی در افغانستان  است که با کمک اتحادیه اروپا فعالیت

خود را در  اول اکتوبر 2001 قبل از سقوط طالبان شروع کرده بود. در اوایل 2 ساعت پروگرام داشت

امروز 22 ساعت. شب ناوقت به سوی کاپیسا در حرکت شدم، با وجود مهمان نوازی و اسراری

ژورنالیستان که شب را با آنها سپری کنم، به علت کمبودی وقت کاروان کمپاین به سوی کاپیسا حرکت

کرد


-----------------------------------------------------------------------------------

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture