از کابل به غزنی


روز سه شنبه 16 سرطان مطابق

July ,7 2009

کاروان کمپاین از کابل به طرف پکتیکا حرکت کرد. وقتی به نزدیک غزنی رسیدم ساعت

نزدیک 2 بعد از ظهر بود ، نان چاشت را در روضه مبارک صرف کرده و بعد از زیارت

قبر سلطان محمود، مشورۀ دوستان این شد که شب را در غزنی سپری کنم. بنا بر این خیمه

کمپاین را در پارک سنائی نصب کرده و از چند ساعتی که پیش رو داشتم استفاده  نموده

کمپاین را آغاز کردم. از ریاست رادیو تلویزیون ملی غزنی دیدن وبعد در بازار غزنی

کمپاین را منقل کردم.

با نماینده رسانه ها درغزنی ، در داخل سرک در بین مردم ایستاده کنفرانس مطبوعاتی

داشتم. صبح روز چهار شنبه 17 سرطان 1388 در نوآباد غزنی در بازار سخنرانی اعلان

نشده داشتم بعد از آن کاروان کمپاین به طرف پکتیکا در حرکت شد

------------------------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
------------------------------------------------------------------------------------------------

برگشت به بالا Back to top