از لوگر به کابل
                                
مطابق  روز جمعه مورخ 12/ 41388  July 3, 2009               

کمپاین را به کابل از ولایت لوگر آورده بودم ملاقات در خیمه ملت با افراد که از هر گوشه

و کنار افغانستان به کابل می آید داشتیم.
 
بعد از ظهر در اطراف مسجد پل خشتی مرکز کابل کمپاین داشتم که متأسفانه تصویر از آن

ندارم چون فقط یک کمره دارم که عکسهائی لوگر از آن گرفته میشد و دیگر کمره برای

عکاسی ندارم.

در آخرین لحضات جمعه شب با ورزشکاران غرب کابل ملاقات و صحبتی داشتم. به این

جوانان و اهالی منطقه هشدار دادم که به شایعات دشمنان آرامی و آبادی افغانستان گوش

ندهند. چون شایعه پخش کرده بودند که بشردوست در ننگرهار به هزاره ها توهین کرده

است در حالیکه من هرگز به هیچ قوم، مذهب ، حزب... توهین نه میکنم . تمام اقوام و

افراد افغانستان در قلب من یکسان جا دارند و این را من در عمل ثابت کردم.

تنها هدف من گذاشتن مرحم سر زخمهائی تمام مردم افغانستان است


------------------------------------------------------------------
Picture
در آخرین لحضات جمعه شب با ورزشکاران غرب کابل ملاقات و صحبتی داشتم