از سمنگان به مزار شریفکاروان کمپاین ریاست جمهوری از سمنگان وارد مزار شریف شد.

چای صبح را در محبت رستوران صرف کردیم کمپاین را در بازار شهر مزار شریف شروع

کردم. از دفاتر رادیوهای محلی چون لحظه، نگاه، بلخ و رابعه بلخی و تلویزیون محلی نگاه دیدن

کردم .مشکل برق مزار هنوز حل نشده ، برق وارداتی از ازبکستان آورده اند که بعضی وقت

برق برای چند ساعت میرود دلیل آنرا گرم شدن لین ها ذکر میکنند. بعضی وقت از 10 تا 20

روز قطع میشود دلیل آن تأخیر در پرداختن قیمت برق توسط ریاست برق مزار ذکر شده است

در هرصورت سویچ برق در دست دیگران است در حالیکه امکان بسیار خوب ساختن بند ذخیره

آب بنام چشمه شفا در یک ساعتی مزار شریف وجود دارد.

که اگر ساخته شود علاوه بر آبیاری زمین ها میتواند تمام ولایت مزار شریف را برق بدهد.

کمپاین را در مزار با سخنرانی در روضۀ شریف به پایان رساندم که با استقبال خوب مردم

روبروشد  استقبال اهالی شریف مزار شریف مثل سایر اهالی ولایت دیگر نشانه وطندوستی

شان است. کاندیدان دیگر با دادن پلو و چلو توان جمع کردن این تعداد افراد را ندارند.

شب در خیمه خوابیدم در داخل روضۀ شریف، نزدیک ساعت 11 بجه شب در اطراف روضۀ

شریف از هموطنانی دیدن کردم که در روی زمین خوابیده بودند به من گفتند که حتی زمستان در

برف دراینجا میخوابند و بعضی شان بعلت سردی هوا فوت میکنند. در کشوری و شهری که

قصرهائی فرعونی یک اقلیت، شهرت جهانی دارد یک تعداد هموطنان یک کلبۀ گلی و ویرانه

هم ندارند.

ای کاش کرزی، عبدالله،اشرف غنی و... یک ثانیه از نزدیک در شب از قصرهای فرعونی

خود بیرون شده و از نزدیک بیبینند که مردم در چه حالتی شب را روز و روز را شب میکنند


-------------------------------------------------------------------------

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture