از تخار تا کشم بدخشان
روز پنجشنبه اول اسد 1388 مطابق

July , 23 ,2009

کاروان کمپاین مرد علم وعمل از تخار به سوی بدخشان حرکت کرد. ساعت 7 وارد ولسوالی

کشم بدخشان شدم که بعد از صرف چای صبح در چمن شاروالی صحبتی با اهالی کشم داشتم.

بعد از دیدار از استدیو رادیو محلی کشم بطرف کابل حرکت کردم. چون شنبه سفری به ولایتی

دیگر در برنامه داشتم.

            اگر خواست خداوند(ج) بود سفری دیگری به سوی بدخشان خواهم داشت

---------------------------------------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture