---------------------------------------------------

داکتر بشردوست در ارزان قیمت


                                                                                                                      June,19, 200                
                               
    در ارزان قیمت عکس ها و پوسترهای تعدادی از کاندیدان دیگر بر روی در و دیوار ملکیت

های دولتی و خصوصی دیده می شد.

 داکتر بشردوست می گوید:

" من با شوخی می گفتم که آقا
ی کرزی و ...قبل از من از شما دیدن کرده اند. "

مردم پاسخ می دهند: کرزی صاحب و امثالشان در خواب هم این منطقه را نمی بینند. افراد

شان مثل دزد شب آمده در هر جا که دلشان خواسته بدون اجازه مالکین دوکان،خانه و ...

عکس ها و پوستر های خود را نصب کرده اند

-----------------------------------------------------------------------
Picture

در ملاقات رودرروئی داکتر بشردوست با شهروندان منطقۀ ارزان قیمت، در شرق کابل همانند

 نقاط دیگر کشور، از اسثقبال گرم و حمایت گستردۀ هموطنان عزیز برخوردار بوده و کمپاین

 ایشان موفقانۀ و رضایت بخش به پیش میرود

---------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture