برعکس وعده های میان تهی عدۀ دیگر نامزدان انتخابات سال 1388 بخاطر شفافیت کامل کمپاین انتخاباتی،

 جدول مصارف داکتر رمضان بشردوست در طول کمپاین ایشان درین جا نشر و به مشاهدۀ

عامه قرار میگیرد
Picture