از لوگر به خیر خانه

 روز یکشنبه 14 سرطان 1388 مطابق

July, 5, 2009

از لوگر وارید کابل شدم.

دوشنبه 15 سرطان قبل از ظهر ، در خیمه ملت با مردم ملاقات داشتم.

بعد از ظهر به حصه اول خیر خانه برای کمپاین رفتم . کمپاین را در

پارک خیرخانه که از پارک فقط نام و چند دانه درخت دارد شروع کردم.

اهالی خیرخانه بخصوص جوانان که در پارک و دور وبر آن بودند

اطراف من جمع شدند. اهالی خیرخانه کابل مثل اهالی ارزان قیمت کابل

و اهالی برچی کابل نشان دادند که شعور سیاسی و تجربه زنده گی شان

دیگر اجازه نمی دهد که قربانی شعار  شکارچیان حرفه ای شود که قیمت

یک جوره نکتائی و دریشی شان معادل یک سال معاش افراد عادی این

ناحیه و تمام ناحیه های کابل است چه رسد به قصر ها، موتر هائی

لوکس و حساب هائی بانکی شان

----------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

----------------------------------------------------------------------------------------------